I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu ZrnkovéKávy.sk je spoločnosť NeoCREL s.r.o. so sídlom Chotčanská 179/112, 091 01 Stropkov, IČO: 44 334 109, IČ DPH SK2022668538, (ďalej len "predávajúci"). Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 20556/P. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK32 1100 0000 0029 2688 1517.
 
Kupujúci je osoba, ktorá si vybrala z internetového obchodu www.zrnkovekavy.sk tovar a tento tovar alebo vecné plnenia, ktoré zaplatí, neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len "kupujúci"). Kupujúci je povinný uviesť v objednávke, resp. pri registrácii tieto pravdivé údaje: meno a priezvisko kupujúceho, úplnú a presnú adresu, email, telefónne číslo, názov tovaru, jeho množstvo a jeho cenu a miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je potrebné zaslať údaje tejto osoby.

II. Objednávka a zmluva uzavretá na diaľku

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím internetovej stránky, elektronickej pošty, telefónu a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu predaja objednaného tovaru kupujúcemu. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky je elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar a úplné údaje kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu vzniknutú škodu a to predovšetkým všetky náklady spojené s objednaním tovaru, poštovným a balným. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

III. Platobné a dodacie podmienky

1. Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť nasledovne:

a) platobnou kartou
b) prevodom na bankový účet - kupujúci obdrží všetky potrebné údaje pri objednávke
c) dobierkou - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielkyp
Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

2. Objednaný tovar bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný na adresu kupujúceho v čo najkratšom termíne (max. 5 pracovných dní). Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v súlade s platnou legislatívou písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@zrnkovekavy.sk. Telefonicky ani zaslaním SMS správy je nemožné právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 
3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, ako aj náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre servis daného tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy

V. Záručné a reklamačné podmienky

1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zakúpeného tovaru a jeho príslušenstva, ak k nemu prislúcha, kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 
2. Reklamáciu na priemyselné tovary nie je možné uplatniť na vady zapríčinené:
- používaním tovaru, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu a používanie
- mechanickým poškodením tovaru alebo príslušenstva
- opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
- neodbornou inštaláciou tovaru inou osobou než predávajúcim alebo predávajúcim poverenou osobou
- nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
- skladovaním a používaním tovaru vo vlhkom, prašnom, chemicky aIebo ináč agresívnom prostredí.
 
3. Reklamáciu na potravinové produkty nie je možné uplatniť na vady zapríčinené:
- nevhodným skladovaním alebo používaním potraviny mimo tepelného rozsahu uvedeného v návode na používanie a skladovanie, na obale, alebo podľa odporúčania výrobcom
- skladovaním a používaním potraviny vo vlhkom, prašnom, chemicky aIebo ináč agresívnom prostredí, ktoré naruší vlastnosti potraviny a spôsobí jej kvalitatívne znehodnotenie.
 
4. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté haváriami motorových vozidiel počas prepravy tovaru, pri prudkých nárazoch, požiaroch, iných haváriách priestorov alebo v priestoroch, v ktorých sa výrobok užíva a pod. a pri živelných pohromách.
 
5. Práva kupujúceho:
Podľa § 622 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
Podľa § 623 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Vybavovanie reklamácií
Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

VI. Dodatočné informácie pre kupujúceho

- pokiaľ bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva na dobu určitú, bude dĺžka trvania takejto zmluvy individuálna a bude uvedená priamo v konkrétnej zmluve;
- v prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.
- v prípade podania návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu kupujúcim sa predávajuci bude týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení zašle kupujúcemu informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť emailový formulár alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.
- kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

VII. Bod II. (čiastočne), bod IV., bod V. (čiastočne) týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ide o subjekty, ktoré nakupujú tovary ako podnikatelia podľa uvedenej definície) a tieto body Obchodných podmienok nahrádzame a dopĺňame o nasledovné: 

VIII. Kúpna zmluva s podnikateľom

1. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim (podnikateľom) do systému predávajúceho a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho kupujúcemu (podnikateľovi) s týmto jeho návrhom alebo už priamo doručením objednaného výrobku na adresu kupujúceho (podnikateľa).
 
2. Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami ani prípadnou individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 
3. Záruka
Záručná doba na priemyselné výrobky zakúpené podnikateľmi je poskytovaná v dĺžke 12 mesiacov.

4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:
Kupujúci (podnikateľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
V prípade, že sa kupujúci (podnikateľ) rozhodne po prevzatí tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, musí najskôr do 3 dní poslať predávajúcemu návrh na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zváži a prehodnotí a môže podnikateľovi ponúknuť náhradné riešenie, a to v závislosti od aktuálnej situácie a ponuky daného výrobku na trhu, jeho stavu, uplynutej záruky a aktuálnej ceny tovaru. Riešenie a celú situáciu bude zhodnocovať predávajúci. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany nebude predávajúci súhlasiť s odstúpením od zmluvy. V prípade, že kupujúci – podnikateľ zašle aj tovar, tento mu bude vrátený na jeho náklady späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu – podnikateľovi aj ďalšie prípadne vzniknuté náklady. Ak je kupujúcim právnická osoba a bude uzatvorená dohoda na odstúpenie od zmluvy vystavením dobropisu a kupujúci (podnikateľ) bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, môže byť od kupujúceho požadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením Obchodných podmienok kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Príslušná čiastka za vrátený tovar bude vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

IX. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa elektronického obchodu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor výkonu dozoru tel. č.: 051/7721 597, e-mail: po@soi.sk.

X. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 6. októbra 2020.